STRUCTURA INSTITUŢIE

GHEORGHE COSTEL – PRIMAR

POLODEANU SĂNDIŢA – SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

– îndeplineşte atribuţiile prevăzute de OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
– îndeplineşte atribuţiile conform prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă;
– îndeplineşte atribuţii conform Legii nr. 477/2003 privind pregatirea teritoriului pentru apărare;

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Basoc Veronica – Lili – inspector

– asigura evidenţa nominală (pe plătitori) şi evidenşa centralizată (pe surse de venituri) a debitelor şi încasărilor din impozite, taxe şi alte venituri de la persoane fizice şi juridice;
– elaborează lucrările privind proiectul bugetului local – partea de venituri;
– răspunde de conducerea evidenţelor nominale (de plătitor) şi centralizate (pe feluri de venituri) a debitelor şi încasărilor din impozite, taxe şi alte venituri;
– răspunde de gestionarea debitelor înregistrate în evidenţa contabilă privind lista de rămăşiţă şi stabilirea debitelor neîncasate şi majorările de întârziere aferente, la persoane juridice şi fizice;
– înregistrează actele de dobândire a bunurilor imobile persoane fizice şi juridice (contracte vânzare-cumpărare, autorizaţii construire) ;
– întocmeşte actele prevăzute de dispoziţiile legale care se eliberează cetăţenilor prin care se atestă situaţia lor fiscală ;
– înregistrează/ radiază în/din evidenţele fiscale bunurile mobile şi imobile dobândite de către contribuabili, în baza declaraţiei contribuabilului şi a actelor justificative pentru persoanele fizice ;
– ţine evidenţa chiriilor şi concesionărilor persoane fizice şi juridice şi actualizează conform ratei inflatiei chiriile şi concesiunile persoanelor fizice şi juridice ;

Palade Iuliana – Daniela – inspector

– organizează, îndruma şi coordonează activitatea compartimentului financiar-contabil privind efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile, cronologic şi sistematic, potrivit normelor legale emise de instituţiile de reglementare legală, pe baza documentelor justificative ale tuturor operaţiunilor patrimoniale ;
– asigură exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru proiectele de operaţiuni din cadrul general al proiectelor de operaţiuni supuse controlului finaciar preventiv propriu;
– organizează evidenţa analitică a furnizorilor unităţii în aşa fel încât să se cunoască în permanenţă situaţia acestora;
– organizează evidenţa analitică a cheltuielilor de investiţii pe obiective în conformitate cu listele de investiţii anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli;
– pregateşte şi intocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei;
– întocmeşte şi prezintă spre aprobare organului de decizie al comunei contul anual de executie a bugetului local pana la data de 31 mai a anului următor;
– conduce evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a mijloacelor fixe, pe locuri de folosinţa, a obiectelor de inventar în magazii şi în folosinţă precum şi a materialelor pe gestiuni si pe feluri de materiale în scopul păstrării integrităţii patrimoniului unităţii .

Ene Viorica – inspector

– întocmește actele necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, titluri executorii, popriri bancare) după expirarea termenelor scadente de plată conform legii și asigură transmiterea lor către contribuabili și unitățile bancare;
– răspunde de organizarea, verificarea și desfășurarea activității de executare silită asupra veniturilor și bunurilor urmăribile ale debitorilor persoane fizice și juridice, în vederea realizării creanțelor fiscale.
– urmărește și răspunde de realizarea creanțelor fiscale în termenul de prescripție.

Iancu Maria – inspector

– încaseaza impozitele şi taxele locale, impozitele şi taxele la autofinanţate şi alte taxe stabilite priin hotarari ale Consiliului local, procese verbale de contravenţie, contravaloarea taxei de închirieire şi concesiune şi orice sumă ce reprezintă venit la bugetul local şi bugetul de stat;
– intocmeşte înştiinţări de plată;
– are obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţia organului de control a tuturor documentelor contabile, evidenţelor şi a oricăror alte elemente material sau valorice solicitate pe care le deţine, în vederea cunoaşterii realităţii obiectelor şi surselor impozabile sau taxabile;

COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

Anton Carmen – consilier achizitii publice

– asigură, întocmeşte şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei în vigoare;
– întocmeşte programul anual de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către aparatul de specialitate al primarului comunei Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi;
– ţine evidenţa contractelor ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau lucrari;
– urmareşte executarea contractelor de achiziţii şi informează şefii ierarhici ori de cate ori apar încalcări ale clauzelor contractuale;

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL SI FOND FUNCIAR, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Stan Daniela – consilier

Gavrila Liliana – inspector

– întocmeşte şi ţine la zi registrul agricol;
– operează modificări în Registrul agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moştenirii, donaţiei, schimbării categoriilor de folosinţă a terenurilor;
– ţine evidenţa gospodăriilor populaţiei deţinătoare de terenuri agricole şi animale;
– înscrie tilturile de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate in conformitate cu Legile Fondului Funciar;
– întocmeşte si elibereaăa atestate de producător şi carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol;
– operează în sistemele informatice RENNS şi RANS;
– efectuează, împreună cu comisia locală de fond funciar, punerea în posesie, prin participare la delimitarea în teren a dreptului de proprietate şi înmâneaza titlurile de proprietate persoanelor îndreptăţite;
– asigură elaborarea studiilor şi proiectelor în vederea elaborarii proiectelor de urbanism, amenajarea teritoriului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– analizeaza documentatiile în vederea elaborarii autorizaţiilor de construcţii, conform competenţei stabilite de Legea nr. 50/1991, republicată şi celelalte acte normative din domeniu;
– asigură rezolvarea cererilor cu privire la solicitarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Suru Liliana – Rădiţa – inspector

– participă la reintegrarea în comunitate a copiilor aflaţi în plasament instituţional ;
– participă la integrarea socio-profesională prin cercetarea problemelor de asistenţă socială a fiecarui elev, depistarea, cunoaşterea şi acţionarea pentru înlăturarea factorilor de inadaptare;
– menţine legatura cu instituţiile şcolare unde sunt înscrisi copii, pentru a verifica situaţia şcolara si prezenţa copiilor la ore, ca şi comportamentul copiilor în relaţiile cu ceilalţi copii şi cu personalul de educaţie;
– primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii precum şi acte doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
– primeşte cererile pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/ stimulentului de insertie precum şi acte doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
– întocmeşte dosarele sociale pentru plasament şi încredinţare şi ţine evidenţa minorilor asupra cărora s-a instituit această măsură de protecţie;
– aplică prevederile legale în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice;

Jalba Liliana – inspector

– primeşte documentele, verifică şi întocmeşte documetaţia pentru drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– efectuează anchetele sociale în vederea stabilirii dreptului la ajutor social;
– întocmeşte documentţia necesară privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor beneficiarilor de ajutor social conform O.U.G. nr. 5/2003 în perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie), actualizată şi ţine evidenţa acestora;
– întocmeşte dosarele pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor aflate în situaţii deosebite în conditiile legii;
– primeşte cererile şi declaraţia pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, în baza Legii nr. 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
– întocmeşte documentţia pentru acordarea tichetelor de grădiniţă, înregistrarea şi actualizarea lunară în aplicaţia informatică SIIIR a beneficiarilor eligibili ai tichetelor sociale pentru grădiniţă;

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Piciu Cătălina – inspector

– gestionează resursele umane în relaţie directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare şi încetare a raporturilor de munca ale salariaţilor;
– asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din cadrul aparatului de specialitate;
– efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, şi/sau a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate;
– asigura întocmirea statelor de plata, introduce datele necesare, operand mişcările de personal în baza de date;
– îndeplineşte atribuţii de ofiter de stare civila potrivit Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă si de H.G. nr 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

CULTURA

Iacob Mariana – bibliotecar (sef birou)

– faciliteaza accesul la informaţii în cadrul bibliotecii comunale;
– oferă utilizatorilor servicii pentru studiu, informare şi documentare la sala de lectură cât şi împrumut la domiciliu;
– asigură înregistrarea, expedierea corespondenţei şi evidenţa circulaţiei acesteia în cadrul instituţiei;
– asigura accesul la informaţiile de interes public, conform Legii 544/2001.

Chirilă Cati – Zamfirica – referent

– organizează activitaţi cultural atractive cu sprijinul nemijlocit al tineretului şi a celorlalte categorii de cetăţeni din comună;
– răspunde de încheierea contractelor de închiriere a spaţiilor Căminului cultural din comuna cu ocazia diferitelor evenimente (nunţi, baluri, manifestări culturale, reuniuni, etc);
– elaborează programele de activitate anuală şi pe etape;

S.V.S.U.

Smadu Oana – sef S.V.S.U

– participă la elaborarea planului de apărare împotriva incendiilor, planului de pregătire de protecţie civilă, planului de apărare împotriva inundaţiilor, planului de evacuare în situaţii de urgenţă, planului de evacuare în caz de conflict armat, planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe linie de P.S.I., răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii S.V.S.U.;
– răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de P.S.I.;
– organizează evidenţa privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
– participă în cadrul secretariatului tehnic al C.L.S.U., la elaborarea documentelor necesare desfaşurarii şedinţelor;
– asigură întreţinerea şi starea de funcţionare la parametrii optimi a tehnicii şi accesoriilor de intervenţie la incendiu din dotare, împreună cu personalul din subordine;

Purice Petrisor – muncitor calificat

Stan Săndel – muncitor calificat

Trifan George – muncitor calificat

Atribuţii:
– desfăşoara activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire pe linie de P.S.I., precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
– participă efectiv în acţiunile de stingere şi prevenire a incendiilor, la salvarea persoanelor şi bunurilor aflate în pericol în situaţii de incendiu, avarii, calamităţi naturale sau catastrofe;
– participă la înlăturarea urmărilor incendiilor, avariilor, exploziilor, calamităţilor naturale sau catastrofe;

PAZĂ LOCALĂ

Andronache Marin – guard

Mantu Alexandru – guard

Vlase Ionel – guard

Tudose Valentin – guard

Atribuţii: asigură ordinea şi liniştea publică, paza şi protecţia obiectivelor de interes public şi local de pe raza de competenţă, acţioneaza în sprijinul instituţiilor statului

COMPARTIMENT ACTIVITĂŢI GOSPODAREŞTI

Prună Ioana – guard

– execută lucrari de curăţenie în cladirea primariei şi zona aferentă (spaţii verzi, trotuar);
– execută lucrări suplimentare necesare menţinerii curaţeniei şi evacuarii gunoiului menajer din clădirea primariei şi zona aferenta (spaţii verzi, trotuar).

Ionaşcu Mitică – muncitor calificat

– realizează activitatatea de transport, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice;
– supraveghează buna funcţionare a iluminatului public de pe raza comunei Tudor Vladimirescu;

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIA PIEŢEI

Sari la conținut