Aparatul administrativ al Primariei

Hotãrârile Consiliului Local si dispozitiile primarului sunt duse la îndeplinire de institutia care se numeste Primãrie. Primarul comunei Tudor Vladimirescu ca autoritate executivã subordoneazã personalul ce încadreazã

serviciile functionale ale primãriei, organizeazã si conduce activitatea de servicii publice în scopul solutionãrii hotãrârilor Consiliului Local si a dispozitiilor legale în viguare.

Gheorghe Costel

Primarul comunei Tudor Vladimirescu este COSTEL GHEORGHE este ales de cãtre sãteni prin vot direct, secret si liber exprimat si în conditiile prevãzute de lege privind alegerile locale si are în principal

urmãtoarele atributiuni

– asigurã respectarea drepturilor si libertãtilor fundamentale ale cetãtenilor, a prevederilor Constitutiei, a legilor tãrii, ale decretelor Presedintelui României, ale Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte

autoritãti ale administratiei publice centrale si ale hotãrârilor Consiliului Judetean.

– asigurã executarea hotãrârilor Consiliului Local, iar în cazul în care apreciazã cã o hotãrâre a acestuia este ilegalã, în termen de 3 zile de la data luãrii la cunostintã sesizeazã pe prefect.

– poate propune Consiliului Local consultarea populatiei prin referendum cu privire la problemele locale de interes obstesc si pe baza hotãrârii Consiliului ia mãsuri de organizare a acestei consultãri.

– prezintã Consiliului anual sau ori de câte ori este necesar rapoarte privind starea economicã si socialã a comunei

– întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare Consiliului

– exercitã functia de ordonator principal de credite.

– ia mãsuri pentru prevenirea calamitãtilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor împreunã cu organele specializate ale statului.

– asigurã ordinea publicã si linittea populatiei prin intermediul politiei comunitare care au obligatia sã rãspundã solicitãrilor sale.

– asigurã întretinerea drumurilor din comunã.

– supravegheazã târgurile, pietele, scolile, grãdinita, liceul, dispensarul ai ia mãsuri pentru buna functionare a acestora

– elaboreazã proiectul de statut al personalului, propune structura organizatoricã, numarul de personal si salarizarea acestuia spre competenta aprobare a Consiliului Local

Dumitru Chiosa

Viceprimarul comunei Tudor Vladimirescu este DUMITRU CHIOSA, a fost ales în functie prin votul secret al majoritãtii consilierilor locali pe durata mandatului Consiliului Local pentru a sprijini activitãtile

executive ale administratiei publice locale, cu activitãtile delegate de primar. Principalele atributii delegate viceprimarului sunt:

– rãspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei.

– ia mãsuri pentru controlul depozitãrii deseurilor menajere industriale sau de orice fel.

– asigurã repartizarea locuintelor sociale pe baza hotãrârii Consiliului Local.

Primãria comunei Tudor Vladimirescu dispune de un aparat propriu de specialitate compus din:

Polodeanu Sandita

POLODEANU SÃNDITA – Secretar

– participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local

– coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juritic, de stare civila, autoritate tutelera si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local

– avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale

– avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului

– urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal

– asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat

– pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local

– asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanelor interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 3 zile daca legea nu prevede altfel

– asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ

– elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii

– legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu acte originale, in conditiile legii

– secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, stabilite de primar

– secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar.

Radulescu Fanica

RÃDULESCU FÃNICA – Referent III, superior I

– organizeaza, indruma si coordoneaza operatiunea de elaborare a lucrarilor privind bugetul local al comunei , precum si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor din subordonare comunala. Elaboreaza si supune

spre aprobare primariei comunale programul calendaristic de desfasurare a lucrarilor privind bugetul local

– pregateste si intocmeste lucrarile referitoare la proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei: verifica, analizeaza si centralizeaza bugetele institutiilor publice din subordinea comunei

– elaboreaza calcule ( variante) proprii privind nivelul si evolutia acestora, in perspectiva pentru actiunile financiare din bugetul local si din bugetele institutiilor publice cu venituri extrabugetare

– verifica si analizeaza proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice de subordonare locala, urmarind necesitatea, oportunitatea si baza legala a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor

bugetare si din fonduri extrabugetare, mobilizarea resurselor existente, cresterea eficientei in utilizarea fondurilor

– stabileste in toate etapele dimensionarea cheltuielilor si transferul din bugetul administratiei central de stat in functie de nivelul veniturilor proprii determinate in colaborare cu organelle de evident si incasarea

impozitelor si taxelor comunale. Definitiveaza proiectul bugetului propriu al comunei

– asigura exercitarea controlului financiar preventive pentru platile effectuate din bugetul comunei, eliberari de valori material si pentru alte operatiuni specific potrivit reglementarilor in viguare

– conduce evidenta contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul general al comunei; a gestionarii valorilor material a bunurilor de inventar, al mijloacelor banesti, a decontarilor cu debitorii si creditorii

si exercita controlul periodic

– intocmeste si transmite darile de seama contabile, centralizarea privind executia bugetului local al comunei si al institutiilor publice, a cheltuielilor de subordonare locala, Directiei Generale a Finantelor Publice

Judetene

– intocmeste rapoarte de specialitate ce tin de compartimentul financiar-conabil pentru sedintele consiliului local

– intocmeste si alte situatii ce apartin de compartimentul financiar contabil

– exercita si alte atributii prin acte normative sau stabilite de primarul comunei.

Craciun Rodica

CRÃCIUN RODICA – Inspector Principal II

– completarea, tinerea la zi si centralizarea datelor din registrul agricol

– eliberarea adeverintelor ale cãror date rezultã din registrul agricol

– eliberarea certificatelor de producãtor

– întocmirea fiselor de punere în posesie, conform legilor fondului funciar

Suru Liliana

SURU LILIANA – RÃDITA – Referent III, principal I

– participã la reintegrarea în comunitate a copiilor aflati în plasament institutional

– întocmeste dosarele de ajutor social si alocatii de stat, alocatii pentru copii nou-nãscuti, alocatii complementare si alocatii de sustinere pentru familia monoparentalã

– efectuarea de anchete sociale

– cunoasterea si respectarea legislatiei în viguare privind copilul aflat în dificultate

Basoc Veronica

BASOC VERONICA – Inspector Asistent I

– asigura evident nominal ( pe platitor) si evident centralizate ( pe surse de venituri) a debitelor si incasarilor din impozite, taxe si alte venituri de la personae fizice si juritice ;

– elaboreaza lucrarile privind proiectul bugetului local- parte de venituri;

– confirma pe baza verificarilor facute de organele de incasare primirea spre executare si incasare a debitelor transmise de alte unitati, potrivit legii, organelor de incasare;

– preda agentilor fiscali procesele verbale de impunere dup ace a efectuat operatiunile de debitare in registrele de rol unic si in registrele de evident a veniturilor pentru inmanarea acestora contribuabililor sub semnatura

pe dovezile de predare- primire;

– efectueaza zilnic verificarea documentelor de casa prin punctarea sumelor din fiecare chitanta emisa de organelle de incasare cu cele inscrise in borderourile desfasuratoare ale incasarilor;

– intocmeste actele prevazute de dispozitiile legale care se elibereaza cetatenilor prin care se atesta situatia lor financiara;

– intocmeste situatiile( listele) anuale privind situatia sumelor restante si a sumelor platite in plus pe surse de venituri

– intocmeste borderoul de scadere cu sumele reprezentand bonificatiile acordate la platile facute cu anticipatie;

– organizeaza si coordoneaza activitatea de caserie a unitatii in baza normelor si instructiunilor specific. Verifica, cel putin o data pe luna soldul casei, luand masurile necesare pentru stabilirea raspunderilor atunci

cand este cazul;

– raspunde de conducerea evidentelor contabile prin inregistrarea debitelor si incasarilor provenite din impozite, taxe si alte fonduri special, activitati autofinantate de la contribuabilii, personae fizice si juritice

in registrele contabil: registrul partizi venituri, registrul rol nominal unic

– indeplineste si alte atributii stabilite de primarul comunei.

Popa Aura

POPA AURA – Consilier

-elaboreaza programul anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor communicate de celelalte compartimente din cadrul unitatii

– elaboreaza documentatia de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs

– indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevazute in ordonanta de urgent 34/ 2006

– aplica si finalizeaza procedure de atribuire

– constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice

– intocmeste statele de salarii aferente activitatilor din cadrul unitatii

– intocmeste declaratiile si situatiile ce decurg din obligatiile salariatilor si al institutiei publice in format electronic sau in scris si le transmite organelor de drept.

Miron Andreea

MIRON ANDREEA ECATERINA – Referent de specialitate gradul III

Miron Andreea Ecaterina manager RECL* care indeplineste urmatoarele responsabilitati

– asigurã managementul integrat al resurselor umane si materiale ale RECL*

– informeazã membrii comunitãtii asupra utilitãtii serviciilor si facilitãtilor oferite în cadrul retelei

– exercita functia de facilitator pentru activitatea economica , culturala, educationala, comunicare din cadrul comunitatii

– Ofera consultanta pentru acces la informatie si surse de cunoastere pentru toti cetatenii din comunitate prin RECL*

Rata Viorica

RATÃ VIORICA – Referent III, superior II

– emite pentru sumele încasate chitante din chitantierele oficiale

– înregistreazã debitele si încasãrile în extrasul RO, aplicã mãsurile de urmãrire silitã si întocmeste acte de insolvabilitate conform prevederilor legale

– efectueazã depunerea la bancã, cec, sau oficiul postal a tuturor sumelor încasate în termenul prevãzut de normele legale

– conduce registrul de casã si extrasul de rol

hodorogea sandu

HODOROGEA SANDU – Administrator târg

– organizeazã activitatea târgului

– asigurã întretinerea si dotarea târgului, urmãreste executarea investitiilor si ia mãsuri în acest sens

– urmãreste activitatea casierilor din târg

– raporteazã primarului despre modul de desfãsurare a activitãtii târgului si probleme deosebite.

Chirila Cati

CHIRILÃ CATI ZAMFIRICA – Referent I, Cãmin cultural

– organizeazã activitãti cultural atractive cu sprijinul nemijlocit al tineretului si a celorlalte categorii de cetãteni din comunã

– colaboreazã cu toate institutiile culturale în vederea diversificãrii si ridicãrii nivelului calitativ al vietii cultural artistice la nivelul comunei

– gestioneazã si rãspunde de folosirea, pãstrarea si conservarea patrimoniului clãdirii

– gestioneazã materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe si bilete de spectacol

Iacob Mariana

IACOB MARIANA- Bibliotecar

– actioneazã pentru completarea colectiilor bibliotecii cu lucrãri din productia editorialã curentã

– executã prelucrarea biblioeconomicã, descrierea bibliograficã si clasificarea colectiilor conform normelor tehnice promovate de Ministerul Culturii

– organizeazã activitãti specifice de comunicare a colectiilor, expozitii, dezbateri, întâlniri cu autori, simpozioane si alte asemenea întâlniri culturale.

Pruna Ioana

PRUNÃ IOANA- Guard

Politia Comunitara

POLITIA COMUNITARÃ

– BASOC DUMITRU

– MANEA STEFAN

– ANDRONACHE MARIN

– MIHALACHE GABRIEL

– TUDOSE VALENTIN

P.S.I.

P.S.I – Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgentã functioneazã 24 din 24 sunt 3 pompieri si soferi în acelasi timp. Detin o masinã de interventii în caz de incendiu, cutremure, inundatii, care deserveste si comunele

vecine. Se fac instruiri periodice sub supravegherea I.J.S.U, în urma mãsurilor de prevenire luate sau redus pagubele rezultate din incendii de peste 50%.

– RADU PETRUS

– BORDEIANU NECULAI

– STAN NELU

Dispensarul Uman

DISPENSARUL UMAN

– 2 medici de familie, un cabinet stomatologic, serviciu de permanentã cu 6 medici si serviciul de ambulantã care functioneazã 24 din 24, medicii de familie sunt dotati cu un analizor si un electrocardiograf.

(*) Punctul de acces public la informatie (PAPI) face parte din RECL si are ca scop cresterea accesului la informatie pentru cetateni si desfasurarea de activitati care vizeaza dezvoltarea cunoasterii, formarea de

resurse umane competente si stimularea economica, educationala si culturala a comunitatii. Serviciile din cadrul PAPI sunt urmatoarele

– de informare si comunicare directa si prin internet

– servicii de formare si instruire

– activitati educationale, culturale si de informare

– servicii multiple, comunicatii (fax, telefon), copiere, multiplicare,redactare, scanare de documente.

Sari la conținut